Wednesday, September 14, 2016

imtihan, imtihan, imtihan, imtihan, imtihan, imtihan, imtihan, imtihan, o da imtihan, bu da imtihan, şu da imtihan, hepsi imtihan. herşey imtihan. hep imtihan. ne büyük imtihan. 

bu sessizlik imtihan, bu sensizlik imtihan, bu neşe de imtihan, bu hüzün de imtihan, bu gece de imtihan, bu sözler de imtihan. bu susuşlar da imtihan. hep imtihan. gel al beni bu imtihanların içinden. 

irfan...

No comments: